Plan- og detaljregulering - høyringsutkast

Høyringsutkastet gjev mest og best informasjon, m.a. mange bilete og illustrasjonar, som den formelle og godkjende innstillinga til kommunestyret ikkje hadde med. Bustadfeltet Uppstad Panorama har fått gardsnr 60, bruksnr 71, sjå elles meir om denne eigedomen på  Valle.kommune.no og Kartverket.no.